Ελληνικά
English

 
 
 

  Κρατήσεις Εισιτηρίων


"; if ($route=='-------------- Από - Πρός --------------') { echo "Δεν έχετε εισάγει διαδρομή μετάβασης - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($day=='Ημέρα') { echo "Δεν έχετε εισάγει ημέρα - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($month=='Μήνας') { echo "Δεν έχετε εισάγει μήνα - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($year=='Έτος') { echo "Δεν έχετε εισάγει έτος - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($accommodation=='------- Διαλέξτε Κατηγορία --------') { echo "Δεν έχετε εισάγει τύπο θέσης - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($vehicle!='------------------------------- Διαλέξτε Τύπο --------------------------------' && empty($plate)) { echo "Δεν έχετε εισάγει αριθμό πινακίδας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } switch ($month) { case "January": $ex_month=1; break; case "February": $ex_month=2; break; case "March": $ex_month=3; break; case "April": $ex_month=4; break; case "May": $ex_month=5; break; case "June": $ex_month=6; break; case "July": $ex_month=7; break; case "August": $ex_month=8; break; case "September": $ex_month=9; break; case "October": $ex_month=10; break; case "November": $ex_month=11; break; case "December": $ex_month=12; break; } if(!checkdate ($ex_month,$day,$year)) { echo "Δεν έχετε εισάγει σωστή ημερομηνία - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if($return=='checkbox'){//start b if ($routeb=='-------------- Από - Πρός --------------') { echo "Δεν έχετε εισάγει διαδρομή επιστροφής - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($dayb=='Ημέρα') { echo "Δεν έχετε εισάγει ημέρα για την επιστροφής σας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($monthb=='Μήνας') { echo "Δεν έχετε εισάγει μήνα για την επιστροφής σας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($yearb=='Year') { echo "Δεν έχετε εισάγει έτος για την επιστροφής σας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($accommodationb=='------- Διαλέξτε Κατηγορία --------') { echo "Δεν έχετε εισάγει τύπο θέσης για την επιστροφής σας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if ($vehicleb!='------------------------------- Διαλέξτε Τύπο --------------------------------' && empty($plateb)) { echo "Δεν έχετε εισάγει αριθμό πινακίδας για την επιστροφής σας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } switch ($monthb) { case "January": $ex_monthb=1; break; case "February": $ex_monthb=2; break; case "March": $ex_monthb=3; break; case "April": $ex_monthb=4; break; case "May": $ex_monthb=5; break; case "June": $ex_monthb=6; break; case "July": $ex_monthb=7; break; case "August": $ex_monthb=8; break; case "September": $ex_monthb=9; break; case "October": $ex_monthb=10; break; case "November": $ex_monthb=11; break; case "December": $ex_monthb=12; break; } if(!checkdate ($ex_monthb,$dayb,$yearb)) { echo "Δεν έχετε εισάγει σωστή ημερομηνία για την επιστροφής σας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } }//end b for($j=0;$j<$passengersno;$j++) if (empty($name[$j])) { $j= $j + 1; echo "Δεν έχετε εισάγει όνομα για τον επιβάτη νούμερο $j - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; $j= $j - 1; } for($j=0;$j<$passengersno;$j++) if (empty($surname[$j])) { $j= $j + 1; echo "Δεν έχετε εισάγει επώνυμο για τον επιβάτη νούμερο $j - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; $j= $j - 1; } for($j=0;$j<$passengersno;$j++) if (empty($nationality[$j])) { $j= $j + 1; echo "Δεν έχετε εισάγει εθνικότητα για τον επιβάτη νούμερο $j - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; $j= $j - 1; } for($j=0;$j<$passengersno;$j++) if ($birthdatemonth[$j]=='Μήνας') { $j= $j + 1; echo "Δεν έχετε εισάγει μήνα γέννησης για τον επιβάτη νούμερο $j - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; $j= $j - 1; } for($j=0;$j<$passengersno;$j++) if ($birthdateyear[$j]=='Έτος') { $j= $j + 1; echo "Δεν έχετε εισάγει έτος γέννησης για τον επιβάτη νούμερο $j - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; $j= $j - 1; } for($j=0;$j<$passengersno;$j++) if (empty($passport[$j])) { $j= $j + 1; echo "Δεν έχετε εισάγει αριθμό διαβατηρίου για τον επιβάτη νούμερο $j - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; $j= $j - 1; } if (empty($contactname)) { echo "Δεν έχετε εισάγει όνομα επικοινωνίας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if (empty($contactsurname)) { echo "Δεν έχετε εισάγει επώνυμο επικοινωνίας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if (empty($contactemail)) { echo "Δεν έχετε εισάγει email επικοινωνίας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } else if (!ereg("^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$", $contactemail)) { echo "Δεν έχετε εισάγει σωστό email - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } if (empty($contacttelephone)) { echo "Δεν έχετε εισάγει τηλέφωνο επικοινωνίας - παρακαλώ δοκιμάστε πάλι.
"; $send=0; $submitted=0; } echo "
"; if($send==1){ if ($vehicle=='--------------------------- Choose Type ----------------------------') $vehicle='-'; if (empty($plate)) $plate='-'; for($i=0;$i<$passengersno;$i++){ $customerdata=$customerdata . 'Passenger no ' . ($i+1) . ': ' . $name[$i] . ', ' . $surname[$i] . ', ' . $nationality[$i] . ', ' . $sex[$i] . ', ' . $birthdatemonth[$i] . ', ' . $birthdateyear[$i] . ', ' . $passport[$i] . " \r\n"; $customerdata2=$customerdata2 . 'Passenger no ' . ($i+1) . ': ' . $name[$i] . ', ' . $surname[$i] . ', ' . $nationality[$i] . ', ' . $sex[$i] . ', ' . $birthdatemonth[$i] . ', ' . $birthdateyear[$i] . ', ' . $passport[$i] . "
"; } if($banktransfer=='checkbox') $banktransfer = 'Ναι'; else $banktransfer = 'Όχι'; if($return=='checkbox') $return = 'Ναι'; else $return = 'Όχι'; echo"Σας Ευχαριστούμε.
Ένα email έχει σταλεί στο email επικοινωνίας.
Ένα μέλος της επιχειρησής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Έχετε στείλει το ακόλουθο αίτημα:
Μετάβαση:
Διαδρομή: $route
Ημερομηνία: $day-$month-$year
Τύπος Θέσης: $accommodation
Τύπος Οχήματος: $vehicle
Camping επί του πλοίου: $camping
Αριθμός Πινακίδας: $plate

Επιστροφή: $return
Διαδρομή: $routeb
Ημερομηνία: $dayb-$monthb-$yearb
Τύπος Θέσης: $accommodationb
Τύπος Οχήματος: $vehicleb
Camping επί του πλοίου: $campingb
Αριθμός Πινακίδας: $plateb

$customerdata2
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Όνομα: $contactname
ΕπώνυμοSurname: $contactsurname
Email: $contactemail
Τηλέφωνο: $contacttelephone
Fax: $contactfax
Σχόλια: \r $contactcomments

Στοιχεία Πληρωμής:
Τύπος Κάρτας: $cardtype
Ονοματεπώνυμο: $cardholder
Ημερομηνία έκδοσης: $issuemonth-$issueyear
Ημερομηνία λήξης: $expiremonth-$expireyear
Αριθμός Κάρτας: $cardnumber
CVV2: $cvv2
Προτιμάτε την πληρωμή μέσω τράπεζας;: $banktransfer

"; mail("reservations@mertikas.gr", "Νέα παραγγελία από $contactname $contactsurname", "Γεια σου Βασιλάκι, \r μια νέα παραγγελία έχει απεσταλλεί. \r\n Μετάβαση:\r Διαδρομή: $route \r Ημερομηνία: $day-$month-$year \r Τύπος Θέσης: $accommodation \r Τύπος Οχήματος: $vehicle \r Camping επί του πλοίου: $camping \r Αριθμός Πινακίδας: $plate \r Επιστροφή: $return \r Διαδρομή: $routeb \r Ημερομηνία: $dayb-$monthb-$yearb \r Τύπος Θέσης: $accommodationb \r Τύπος Οχήματος: $vehicleb \r Camping επί του πλοίου: $campingb \r Αριθμός Πινακίδας: $plateb \r\n Επιβάτης: Όνομα, Επώνυμο, Εθνικότητα, Φύλο, Μήνας Γέννησης, Έτος Γέννησης, Αριθμός Διαβατηρίου: \r $customerdata Στοιχεία Επικοινωνίας:\r Όνομα: $contactname \r Επώνυμο: $contactsurname \r Email: $contactemail \r Τηλέφωνο: $contacttelephone \r Fax: $contactfax \r Σχόλια: \r $contactcomments \r Στοιχεία Πληρωμής:\r Τύπος Κάρτας: $cardtype \r Ονοματεπώνυμο: $cardholder \r Ημερομηνία έκδοσης: $issuemonth-$issueyear \r Ημερομηνία λήξης: $expiremonth-$expireyear \r Αριθμός Κάρτας: $cardnumber \r CVV2: $cvv2 \r Προτιμάτε την πληρωμή μέσω τράπεζας;: $banktransfer \r Ευχαριστούμε.", "From: reservations@mertikas.gr \r\n"); mail("$contactemail", "Νέα κράτηση στο mertikas.gr", "Κύριε/Κυρία $contactname $contactsurname, \r Έχετε κάνει την παρακάτω κράτηση: \r\n Μετάβαση:\r Διαδρομή: $route \r Ημερομηνία: $day-$month-$year \r Τύπος Θέσης: $accommodation \r Τύπος Οχήματος: $vehicle \r Camping επί του πλοίου: $camping \r Αριθμός Πινακίδας: $plate \r Επιστροφή: $return \r Διαδρομή: $routeb \r Ημερομηνία: $dayb-$monthb-$yearb \r Τύπος Θέσης: $accommodationb \r Τύπος Οχήματος: $vehicleb \r Camping επί του πλοίου: $campingb \r Αριθμός Πινακίδας: $plateb \r\n Επιβάτης: Όνομα, Επώνυμο, Εθνικότητα, Φύλο, Μήνας Γέννησης, Έτος Γέννησης, Αριθμός Διαβατηρίου: \r $customerdata Στοιχεία Επικοινωνίας:\r Όνομα: $contactname \r Επώνυμο: $contactsurname \r Email: $contactemail \r Τηλέφωνο: $contacttelephone \r Fax: $contactfax \r Σχόλια: \r $contactcomments \r Στοιχεία Πληρωμής:\r Τύπος Κάρτας: $cardtype \r Ονοματεπώνυμο: $cardholder \r Ημερομηνία έκδοσης: $issuemonth-$issueyear \r Ημερομηνία λήξης: $expiremonth-$expireyear \r Αριθμός Κάρτας: $cardnumber \r CVV2: $cvv2 \r Προτιμάτε την πληρωμή μέσω τράπεζας;: $banktransfer \r\n Ένα μέλος της επιχειρησής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. \r\n Σας ευχαριστούμε.", "From: reservations@mertikas.gr \r\n"); } } else{ $send=0; $submitted=0; } ?>

Μετάβαση

Διαδρομή:
Ημερομηνία Αναχώρησης:
Τύπος Θέσης:
Τύπος Οχήματος:
Camping επί του Πλοίου: Αριθμός Πινακίδας: " size="22">

 

Επιστροφή  "; else echo""; ?>

Διαδρομή:
Ημερομηνία Αναχώρησης:
Τύπος Θέσης:
Τύπος Οχήματος:
Camping επί του Πλοίου: Αριθμός Πινακίδας: " size="22">

 

Πληροφορίες Επιβατών Αριθμός Επιβατών:

Όνομα: Επώνυμο: Εθνικότητα: Φύλο: Ημερ.Γέννησης: Διαβατήριο:
"> "> "> ">

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: "; ?>
Επώνυμο: "; ?>
Email: "; ?>
Τηλέφωνο: "; ?>
Fax: "; ?>
Σχόλια: $contactcomments"; ?>

Στοιχεία Πληρωμής
Εξουσιοδοτώ την Mertikas Shipping and Travel Agency να χρεώσει την πιστωτική κάρτα μου:
(Το 'Ονοματεπώνυμο' πρέπει να είναι ενός από τους επιβάτες)
Τύπος Κάρτας:
Ονοματεπώνυμο: "; ?>
Ημερομηνία έκδοσης:   
Ημερομηνία λήξης:   
Αριθμός Κάρτας: "; ?>
Card ID (CVV2): "; ?>
 
Προτιμάτε την πληρωμή μέσω τράπεζας; "; else echo""; ?>

Παρακαλώ σημειώστε: Χρεώνουμε την πιστωτική σας κάρτα μόνο μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και την αποδοχή του κόστους. ">

NO SERVICE FEE OR POSTAGE CHARGES.

WE SEND YOUR TICKETS TO YOUR PLACE
FOR FREE!!!

 

NO SERVICE FEE OR POSTAGE CHARGES.

WE SEND YOUR TICKETS TO YOUR PLACE
FOR FREE!!!

 

NO SERVICE FEE OR POSTAGE CHARGES.

WE SEND YOUR TICKETS TO YOUR PLACE
FOR FREE!!!

 

NO SERVICE FEE OR POSTAGE CHARGES.

WE SEND YOUR TICKETS TO YOUR PLACE
FOR FREE!!!

 

NO SERVICE FEE OR POSTAGE CHARGES.

WE SEND YOUR TICKETS TO YOUR PLACE
FOR FREE!!!

 

NO SERVICE FEE OR POSTAGE CHARGES.

WE SEND YOUR TICKETS TO YOUR PLACE
FOR FREE!!!

Πληρωμές μέσω:


Click for Patrai, Greece Forecast

SHIP.gr


 
Company Profile | Travel Agency | Shipping Agency | Useful Information | Photo Gallery
 Reservations | Contact Us 

Μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων
 
Site Design and Development by
 
Copyright © 2001-2011 All rights reserved.
Bluepixel.gr, Internet Development, Domain Registration, Web Hosting, BluePixel